راه حل بحران کنونی:دولت مقتدر نظامی و حذف روحانیت ازقدرت

در این مصاحبه آقای هوشنگ امیر احمدی بهمراه کیانوش توکلی در مصاحبه با ابراهیم احرار ی مجری تلویزیون کلمه در باره تز و نظر هوشنگ امیر احمدی مبنی بر ایجاد دولت مقتدر و نیم نظامی توسط سپاه و کنار زدن روحآنیت شیعه ،گفتگوی نسبتا مفصلی داشتند . این مصاحبه اکنون آماده پخش است:

منبع: 
کلمه
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: