حمید بقایی قربانی دست احمدی نژاد و گردنکشی های او با رهبری

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: