اسرائیل و فلسطین در ۲۰۱۸: مسیر صلح از استعمارزدایی می‌گذرد