اعتصاب سراسری کامیونداران ایران

ویدئو
امروز، یکم خرداد 1397، کامیونداران سراسر ایران در اعتراض به افزایش روزافزون هزینه ها و کمی درآمد خود دست به اعتصاب زدند.
گرانی لوازم یدکی، سنگینی مالیات و عوارض گوناگون دولتی، سنگینی قسط های خرید کامیون و پایین بودن کرایه ها، ازعواملی است که گذران زندگی را بر کامیونداران ایرانی سخت کرده و آنان را به اعتراضی یکپارچه و سراسری واداشته است.
اعتصاب سراسری کامیونداران، نمونه ای از همبستگی ملی ایرانیان در برابر فساد و ستم رژیم تبهکار جمهوری اسلامی است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: