خامنه ای :آمریکا و اروپا را رها کنید و تنها با روسیه و چین تجارت کنید