مهرداد رشیدی در باره ی سعید قاسمی و مهران کمال پور+ویدو

گفتگوی مهرداد رشیدی و کیانوش رشیدی در باره ی سعید قاسمی و مهران کمال پور،دو تن از عوامل مشکوک مدعی هواداری از شاهزاده رضا پهلوی و سامانه ی پادشاهی.

مهرداد رشیدی و کیانوش رشیدی در این گفتگوی برادرانه با ارائه ی برخی شواهد و استدلالات و نیز با اشاره به حملات و فحاشی های پیوسته و سیستماتیک سعید قاسمی و مهران کمال پور به کمابیش همه ی چهره ها و نیروهای اپوزیسیون رژیم و حتی ...

 

گفتگوی مهرداد رشیدی و کیانوش رشیدی در باره ی سعید قاسمی و مهران کمال پور،دو تن از عوامل مشکوک مدعی هواداری از شاهزاده رضا پهلوی و سامانه ی پادشاهی.
مهرداد رشیدی و کیانوش رشیدی در این گفتگوی برادرانه با ارائه ی برخی شواهد و استدلالات و نیز با اشاره به حملات و فحاشی های پیوسته و سیستماتیک سعید قاسمی و مهران کمال پور به کمابیش همه ی چهره ها و نیروهای اپوزیسیون رژیم و حتی هواداران شاهزاده رضا پهلوی بر این نکته پای می فشارند که فعالیت های مخرب سعید قاسمی و مهران کمال پور در راستای منافع رژیم جمهوری اسلامی و در چارچوب برنامه های اتاق های فکر وزارت اطلاعات رژیم انجام گرفته و می گیرد و در نتیجه با اطمینان می توان گفت که حساب این دو فرد مشکوک از حساب هواداران راستین سامانه ی پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی جداست.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: