به شب زنده داران جاده ها

امروز روزی است که زحمت کشان راننده می توانند با حرکتی نمادین از سراسر ایران با همبستگی دست به تحصنی بزنند که نشان از صلح و آشتی ملی دارد.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: