گام رو به جلوِ مبارزين داخل و موقعيتِ ايستا اپوزيسيون

صحبت های رضا وضعی با دكتر بيژن افتخاری

منبع: 
الوند تی وی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: