مقر احزابی وابسته به ایران توسط مردم عراق تخریب شد

میسان - عراق - مقر احزابی که وابسته به رژیم ایران هستند توسط مردم به جان آمده عراق تخریب شده و به آتش کشیده شد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: