همیشه چیزهایی برای گفتن، نگفته می ماند

این منم، این من بودم. یادداشتی که در سال 1383 از سر دلتنگی کنار خیابان نشستم و نوشتم.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: