شلیک مستقیم مأموران به مردم در اصفهان. ۱۱ مرداد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: