چگونه ازتجمعات اعتراضی در مقابل نیروهای سرکوبگر دفاع کنیم؟

تظاهرات چگونه آغاز میشود و چگونه ازتجمعات اعتراضی در مقابل نیروهای سرکوبگر دفاع کنیم؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: