نه به سید مکار و نه به ترفند آقا!

! نه به سید خندانِ مکار دیروز که امروز از ترس انقلاب گرسنگان ِسرنگونیخواه گریان شده، و همو می خواهد با طرح 14 بندی مسخره و فریبکارانه ی خود، بیاری مردم درآید؛ طرحی که حتی بشکل ضمنی و غیرمستقیم هم جرأت نشده به تاراج ها و چپاول های ریز و درشت سران حکومت اشاره ای داشته باشد

آری باید پس از 40 سال تنگدستی، سرکوبشدگی و بجان آمدگی از سیلاب و طوفان چپاولشدگی و بیدادخواهی از تبهکاری ها و جنایتکاری های حکومت الهی یکبار برای همیشه بپاخاست و تومار این دودمان ضدبشری را از بیخ و بن برکند و سوزاند. آری باید برخاست و سپس دید و دانست، و به نیروی بیکران مردمی ـ کارگری خود پی برد. برخودبالید که اراده هدفمند، همبسته و توان یکپارچه ما چه نقش دگرگون ساز و بُرنده ای دارد و چه آسان خیزش ما می تواند در همین دور دیماه تاکنون به رسواسازی های حکومت ولائی که از چشم توده های ساده دل پوشیده بودند دامن زند، و بیداری اجتماعی طبقاتی را پرورش دهد و در نتیجه دست ملایان آلوده بخون فرزندان ما را روکند. و یکایک دسیسه های پنهان و زیر عبای ملاها و ملاصفت ها را در برابر دیدگان گریان قربانیان، مردم بیکار، گرسنه و بجان آمده هویدا ساخته و به خودباوری فروریخته ی کارگران و زحمتکشان بباوراند که چقدر قدرتمند می باشند و برای ویران کردن کاخ دشمنان شان کافی ست آنها دورهم گردآیند و ملایان و کاسه لیسان آنانرا را از دور زندگی تباهشده ی خود برکناربگذارد و تحویل گور و سطل اشغال تاریخ دهند.
پس از توطئه همکاری کروبی، موسوی و خاتمی و پس از مرگ جنبش سبز، و جان باختن صدها قربانی بی گناه، و شگفت انگیزتر از همه بخواری و زاری افتادن سران طیف اصلاحچی آن بدست حضرت امام و نیروهای غیبی اش!، این زالوها و نیرنگ طیف های دغلِ رنگین و انگل جنبش مستقل کارگری مردمی دشمن ما و خود را که پیوند دین و دولت باشد را کشف کرده اند. غاقل از آنکه کل آنها که ما یاوران دیروز شان بودیم، امروز و دوباره نشان دادند که تک تک آن و این مهره ها و همه طیف ها و جناح های استبداد مذهبی و حیله گران آتی شان که در خورجین غیب ولایت منتظر ظهور در عرصه سیاسی و نجات حکومت آسمانی می باشند؛ همگی خودفریب اند و نمی خواهند بداغنند که دیریست از چشم توده های خود شیعه نیز سوخته اند و از دید ما جملگی ضدمردمی بوده، هستند و خواهدماند.
برنامه خامنه ای با آوردن خاتمی به میدان رنگرزی ولائی دیگر نمی تواند چاره باشد زیرا: توپ، تانک فشفه، آخوند باید گم بشه خواست تیغ تیز مردم هست. و طرح نمی تواند منشأ آشتی و سازش دوباره کارگران و زحمتکشان با گروه های آخوندی و آخوندصفت ها گردد و راه ما را در چنین بزنگاه های تابناک مبارزه رهائی بخش که سرنوشت ما را میان مرگ و زندگی تعیین می کند گمراه کند. اینک از ولایت تا ریز و درشت ملایان هم بدانند و هم می دانند که مردم فریاد زدند: (( ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما ))ست. انقلاب در شرف ما، دشمنان دیروز و امروز و فردای خود را می شناسد. ملاها و ملافرهنگ ها نیز بخوبی می دانند که نباید برابر هم بایستند. زیرا: برای حفظ سفره و بهشت برین زمین ولایت شان می باید پیوسته در کنار هم و پشتوانه هم باشند و دوباره دوست جان جانی همدیگر گردند و بمیدان آوردن خاتمی جز همین دسیسه نیست تا آنانرا را بگرد هم درآورد و قدرت و ثروت گرسنگان بیکار را یکجوری مسالمتجویانه باهم تقسیم کنند.
پس برپا، پیروز و زنده باد انقلاب سرنگونیخواه نیروی کار که قریب به اتفاق های توده های زمینگیرشده و پاکباخته ایران می باشند. و برازنده باد همبستگی سراسری، اجتماعی و طبقاتی آنها، این همه چیز باختگان؛ کسانی که از حرمت و نعمت وجود ننگ برانگیز حکومت الهی ـ ولائی ـ فرقه ای این حکومت (( نه کار و نان و نه حتی آب دارند.))
ما چاره ای جز سرنگونی کلیت استبداد مذهبی، همچنین جدائی دین از دولت، و سرانجام یکبار برای همیشه راهبردی درست تر از کنارزدنِ سازش ناپذیر دین رسمی شیعه از قانون اساسی فردای مان نداریم. پایگاه و خاستگاه اجتماعی ـ طبقاتی، و لایه های رنگین و کلان ما گونه گونه و چنددست می باشند و هرگز نباید یک مذهب نمایندگی دیدگاه های رنگین کمانی ما باشد و بنابرین هیچ راهکار درست تری جز بریدن همین زنجیرهای 1400 سنتی و بدخیم نداریم. ما نیاز مبرم به آزادی عقیده و وجدان در یک ساختار سکولار ـ کارگری ـ مردمی داریم تا حقوق اقلیت ها در آن تأمین و تضمین شود. و نه بسان بهائی ها و ایزدی ها و زرتشتی ها و... بدست دژخیمان ولایت دریده شوند. بدون این پیشفرض های ابتدائی، الزامی و ضروری ما مردم کار و زحمت و مهمتر از همه خود شیعیان فریبخورده و ملازده، هرگز نمی توانیم از نکبت و ریای و ترفندها و نیرنگ ها و قوانین جزای و قساوت حیوانی اعدام های آخوند و آخوند صفت ها رهائی یابیم. و روزی بتوانیم اراده مستقل و آزاد اجتماعی ـ طبقاتی کارگران و توده ها را برای ساختن فردائی دیگر و انسانمدار و کارگری سازمان دهیم. امروزه آشکارا می بینیم که حرص و ولع قدرت و ثروت ملاجماعت حتی، بفکر همین به اصطلاح " امت شیعه " خود هم نبوده، زیرا: دشمن سازش ناپذیر استبدادمذهبی نیز بهمراه ما، خود همین شیعیان تاراجشده و بجان آمده می باشند که حاضر نیستند دیگر تن به بقای نظام مذهبی دهند!
پس، خامنه ای، بیت سپاهی و خیمه نشین او، خاتمی و طیف اصلاحچی ها، و جریان های رفرمیست ـ مذهبی و مشابه های ملی مذهبی ـ ملی لیبرال دینی و... همگی طرفدار بقای رژیم خیلی بیشتر از آن رسواهستند که بتوانند دیگربار رل مُحلل و ناجی میان رژیم و مردم بیدار و بپاخاسته را بیابند و دردست گیرند و بتوانند اراده انقلابی آنها را به بازی تکراری ولایت کشانده، و به تشت بر روی بام تباهی های کل رژیم امیدوارساخته و چندش انگیزتر از همه بدور گور آن بگردانند. ما نیروی کار و زحمت بیکار و گرسنه هیچگاه نباید ذات پستِ فرصتجو، خون کثیفِ انتقامگر و موجودیت پلید و ضدمردمی و پنهان زیر عبای "ملا جماعت" را که بارهای بار فریب تاریخی سیاه و سفید آنرا خورده ایم ندیدگرفته و فراموش کنیم که با چه هیولاهای هزاران سری رودررومی باشیم! ظهور دوباره این خادم خاتمی در قماربازی ولایت آولی نبوده و تا بقای کل نظام آخری هم نخواهدداشت. رژیم باید با اراده مستقل کارگران و زحمتکشان و نوعدوستان مردمگرا سرنگون شود تا همان آنها نیز فردا بتواند بقای ساختمان و اهداف انقلاب مردمی را تضمین کرده و پاسدارش باشند. نه امپریالیسم آمریکا و ترامپ انگل اش، نه ائتلاف کشورهای عربی در خلیج نشین های بدور عربستان کودن سعودی و نه توطئه های اسرائیل راسیست و صهیونیست بکار ما نمی آیند و همگی اهداف ضدبشری و جاهطلبانه علیه جوامع بخون نشسته ی خاورمیانه و همزمان برعلیه ما و مردمان منطقه ی بیدادرس دارند! فراموش نکنیم و هوشیارباشیم.
تاریخ سیاه و خونین استبداد مذهبی نباید فرصت بازسازی یابد. دغدغه خاتمی ها، تلاش برای بازگشت به عصر خمینی، قانون اساسی او و تکرار بیدادگاه های 60 و 67 و... می باشد. این مردک کلاش و آخوند هنوز در خواب رسیدن به دوران طلائی امامش می باشد تا بیاری او راهگشای اسلام ولائی رحمانی بی آبروشود. زهی با این خیال پوچ و مردمفریب! نه به سید خندانِ مکار دیروز که امروز از ترس انقلاب گرسنگان ِسرنگونیخواه گریان شده، و همو می خواهد با طرح 15 بندی مسخره و فریبکارانه ی خود، بیاری مردم درآید؛ طرحی که حتی بشکل ضمنی و غیرمستقیم هم جرأت نشده به تاراج ها و چپاول های ریز و درشت سران حکومت اشاره ای داشته باشد، و همزمان نه به دلقک انگاری و خیره سری آقا از مردم هوشیار و هدفمند ما!
بهنام چنگائی 15 مرداد 1397

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: