"رضاشاه روحت شاد" "مرگ بر دیکتاتور"

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: