وقتی زر وسیم هم خانه‌ی فتوا شد تا شاه با شیخ همراه و هم آوا

وقتی زر وسیم هم خانه‌ی فتوا شد
تا شاه با شیخ همراه و هم آوا شد
باید با خون وضو سازیم سر در راه

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: