تیهوی ایران

می شود تیهوی ایران نیز
بریان بر اجاق!

تیهوی ایران
...
آنچنان که رفت
اندر آستین لیبی و ملک عراق
چون فغانستان چماق
خلق سر درگم اگر اندر نفاق
قلچماقان را چو افتد اتفاق
می شود تیهوی ایران نیز
بریان بر اجاق!
...

منبع: 
mejaleh hafteh
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: