آیا علیرضا اردبیلی به جنبش خلق ترکمن حساسیت دارد؟

*-اشاره: درجریان گفتگوی صوتی تصویری( ویدیوئی) روز 23.9.2018 مدیرسایت ایرانگلوبال از مدیر سایت تریبون آقای علیرضا اردبیلی ابتدا 29 سوال ازقبل داده شده را وسپس 4 سوال شونده ها را درجمع 33 سوال می پرسد.

این گفتگو درسایت ایرانگلوبال باعنوان: 33سوال : مبارزه ی مسلحانه وحمله مسلحانه اهواز ونقد آزادی برخورداری از سلاح درامریکا، انتشار یافت.
دراواخر این گفتگو آقای ک.توکلی بعنوان 32مین سوال نوشته ی شنونده ای راچنین میخواند: برخلاف ادعای علیرضا اردبیلی درزمان فرمانروایی شاهنشاه فقید حزب کمونیست توده در دهه ی 20 خورشیدی با اینکه پنج وزیر درکابینه داشت از طریق ناصر فخرآور دست به ترور نا فرجام پادشاه زد. وپیش از آن نیز قصد جدا سازی آذربایجان و کردستان را داشت. حزب توده درهمان دوران سازمان مخفی نظامی هم تشکیل میدهد. ... چریکهای فدایی ومجاهدین، و دار ودسته خمینی وهیات موتلفه ... نمیخواستند میهن ما ازمسیری دموکراتیک و صلح آمیز به دروازه تمدن بزرگ برسد. بنابراین خواهش میکنم حقایق تاریخی را وارونه جلوه ندهید.
آقای علیرضا اردبیلی درپاسخ به 32مین سوال، پس از صحبتهای تکراری انتقادی ازاپوزیسیون ونیز ازبدآموزی حزب توده یکباره ازدهه 20 می پرد به بعداز انقلاب 22بمن57 ومیگوید: اپوزیسیون باید از کارهای غیر مسئولانه درمقابل دولت پرهیز کند. ما باید یاد بگیریم که آزاد باشیم بدون اینکه درآنجا مثلن ستاد سیاسی ونظامی خلق ترکمن درترکمن صحرا بپا کنیم. ویا در مبارزه مسلحانه دنبال شعار "ایران را سراسر کردستان می کنیم"( احتمالن منظورش سیاهکل بوده) برویم. و...
حال دوسوال از آقای علیرضا اردبیلی
من بعنوان یکی از بنیانگذاران کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن وستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا، از آقای علیرضا اردبیلی، می پرسم:
1-شما درجواب به 32مین سوال که مربوط به حزب توده در دهه ی 20 است، "ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا" را برای چی "ستاد سیاسی نظامی خلق ترکمن" نامیده و در ردیف احزاب خشونت طلب مسلح محسوب می کنید؟
2-حساسیت شما به جنبش خلق ترکمن ایران درهمراهی با یک طرفدار دوآتشه ی رژیم کوتایی محمدرضا شاه پهلوی برای چیست؟ آیا در امر ربودن و کشتن گردانندگان ستاد مسئولین حکومتی را بی گناه میدانید؟
توضیح دوم: جهت یاد آوری وتذکر چگونگی شکل گیری 2نهاد مذکور را بطور بسیار کوتاه ومختصر توضیح میدهم
کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن، درشرایط دموکراتیک حاصل ازپیروزی مردمان ایران درسرنگونی رژیم دیکتاتوری تحمیل شده ی پهلوی با کودتای 28 مرداد 1332 ، در26 بهمن 1357 بنیانگذاری شد. ولی از آنجائی که محمد رضا شاه پهلوی بدنبال کودتای 28 مرداد سرلشکر مزین را بعنوان نماینده ویژه اش بهمراه وزیردربارش آقای اسدالله علم مامور بخشیدن اراضی مرغوب ترکمنصحرا به شا زادها و سران لشگری و کشوری نمود. زحمتکشان روستاهای ترکمنصحرا که سال ها شاهد کاشت و برداشت زمین هایشان توسط غاصبان بودند پس از سرنگونی رژیم با تشکیل شوراها در راه پس گرفتن اراضی مزروعی شان کوشیدند. آنها درجستجوی حامی به بخش امور روستایی دفاتر کانون آنچنان گسترده روی آوردند که گردانندگان کانون مجبور شدند امکان مناسب جداگانه ای برای امورات آنها فراهم کنند. ولی ویژه گی امورات و وظایف کادرها، تدابیر ویژه ای را طلبید وتلاشها برای پاسخ مناسب به نیازها ودرخواستهای مردم، بشکل گیری نهاد جدیدی منجرگشته، "ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا" نامیده شد.
دوهفته بعد به متینگ ستاد برای اعلام موضع در رابطه با همه پرسی " جمهوری اسلامی آری یا نه" از جانب افراد کمیته های اسلامی شهرهای گنبد و اطراف حمله مسلحانه مشترکی صورت گرفت وکشته شدن تعداد زیادی از شرکت کنندگان بی گناه که از سراسر ترکمنصحرا آمده بودند مردم را وادار بمقاومت دربرابر جنگ تحمیلی نمود.%
یوسف کـُر ، 01.10.2018

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: