اصفهان : نسل ما نسلی نیست که دیگه ساکت بمونه

اصفهان : نسل ما نسلی نیست که دیگه ساکت بمونه و هر غلطی خواستن بکنن!!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: