پشت پرده حذف نود و فردوسی‌پور؛ قدرتنمایی یک مدیر جوان؟