هشدار در باره تکرار قتل های زنجیره ای!

ما نسبت به آغاز قتل های زنجیره ای که با فتواهای آیت الله ها (در صدر آنها سیدعلی خامنه ای) انجام می گیرند، هشدار می دهیم و ایرانیان آزاده را به اقدام جهت بشکست کشاندن سیاست سرکوب و قتل های زنجیره ای از هر طریق ممکن دعوت می کنیم.
ما از جامعه جهانی و همه کشورهای مدافع ارزش های نیک انسانی و حقوق بشری می خواهیم که به حکومت اسلامی، این همپالگی های طیب اردوغان و محمد بن سلمان را بایکوت کنند.
ما خواهان پیگیری قتل دكتر فرشيد_هكي از سوی نهادهای بیطرف بین المللی و روشن گشتن سرنوشت هاشم خواستار هستیم.

حکومت اسلامی در تاریخ ننگین، جنایتکارانه و نکبت بار خود اشکال گوناگون سرکوب، شکنجه، کشتار و قتل عام دگراندیشان را علیه مردمان ایران بکار بسته است.

۱۔ حکومت اسلامی از همان روزهای نخست قدرتگیری، حذف بربرمنشانه ایدئولوژیک – اسلامی غیرخودی ها را در دستور کار گذاشت و با استفاده از دسته جات لمپن – فاشیست مذهبی، حمله گله وار به پایگاه های روشنفکری, دانشگاهی, کارگری و ۔۔۔  را آغاز کرد. سیاست تحمیل خشونت بار اسلام و فرهنگ ارتجاعی آن به مردم ایران، ضرب و شتم، زندان، اعدام و ترور و نابودی دگراندیشان را بی وقفه دنبال کرده و در 40 سال گذشته بخش جدائی ناپذیر از کارکرد نظام بوده است. حکومت در سال های نخست انقلاب ملاخور، و هنگام برآمدها و خیزش های توده ای از دسته جات فاشیستی برای سرکوب های خیابانی استفاده کرده است.

سرکوب دانشگاه و تعطیلی آن، سرکوب تیرماه جنبش دانشجوئی و سرکوب های سال 1388 به اتکاء شبکه های لمپن – فاشیست مذهبی انجام گرفت. این گروه های در بسیج و سپاه سازمان داده شده و قدرت و ثروت کشور هم به آنها واگذار شده است. بنابراین با توجه به چشم انداز خیزش های بزرگ مردمی، فلج کردن این نیروها در محیط کار و زیست از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
۲۔ حکومت اسلامی پس از هر خیزش مردمی و احساس خطر، اقدام به دستگیریها و اعدام های فله ای کرده و دستگیری ها، شکنجه ها و قتل ها انجام گرفته، لکه ننگی بر چهره این جنایتکاران حاکم است که هرگز پاک نخواهد شد. این گونه سرکوب ها با هماهنگی اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی، مزدوران وارداتی از لبنان، عراق و .. انجام می گیرد.

مردمی که از بیداد حکومت اسلامی جانشان به لب رسیده و برای آزادی و حقوق خود بخیابان می آیند، باید بدون خوشخیالی نسبت به جنایتکاران حاکم، فنون دفاع جمعی از خود و فلج کردن سرکوبگران را بیاموزند. تا هنگامی ملت ایران نتواند در خیابان توازن قوا را بسود خود تغییر دهد، روند نابودی ایران و جامعه ایرانی پر شتاب تر میگردد.

۳۔ جامعه ایرانی آبستن خیزهای بزرگ است. اسلامگرایان حاکم بخوبی می دانند که دیگر قدرت مانور در هیچ زمینه ای ندارند و هنگام پاسخگوئی به سیاست ها (جنایات و غارتگری ها) نزدیک شده است. هراس حکومت از آگاهی و تشکل مردم است.  پرچم تغییر در ایران (انقلاب) در دست کنشگرانی ست که در پیشاپیش فرهنگیان، دانشجویان، زنان، کارگران، مالباختگان، بیکاران و .. ایستاده اند.

حکومت اسلامی که نسبت به رویگردانی مردم از اسلام سیاسی آگاه می باشد و تنفر ملی ایرانیان از قشر انگل آخوند را بخوبی درک کرده اند، از سایه خودشان هم هراس دارند و از همینرو کمر به نابودی کنشگران فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بسته اند. اکنون حکومت اسلامی در فازی قرار دارد که بار دیگر قتل های زنجیره ای کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که با هدف هراس افکنی و فلج ساختن تداوم کار روشنگرانه و سازمانیافته در دستور کار بگذارد.

قتل های زنجیره ای با فتواهای آیت الله ها و توسط ادم کشان حرفه ای نظام انجام گرفته و  می گیرد.

دیروز دكتر فرشيد هكي حقوقدان و اقتصاددان دادخواه و عضو کمپین محیط زیستی حمایت از زاگرس مهربان ( صدای پای آب )  به طرز فجيعي با ضربات چاقو به قتل رسيد و سپس جسد ایشان سوزانده شد.

امروز هاشم خواستار چهره سرشناس فرهنگیان ایران، با خودرو شخصی خود برای سرکشی به باغ رفته، از ان هنگام گوشی ایشان خاموش و ناپدید شده است.

ما نسبت به آغاز قتل های زنجیره ای که با فتواهای آیت الله ها (در صدر آنها سیدعلی خامنه ای) انجام می گیرند، هشدار می دهیم و ایرانیان آزاده را به اقدام جهت بشکست کشاندن سیاست سرکوب و قتل های زنجیره ای از هر طریق ممکن دعوت می کنیم.

ما از جامعه جهانی و همه کشورهای مدافع ارزش های نیک انسانی و حقوق بشری می خواهیم که  به  حکومت اسلامی، این همپالگی های طیب اردوغان و محمد بن سلمان را بایکوت کنند.

ما خواهان پیگیری قتل دكتر فرشيد_هكي از سوی نهادهای بیطرف بین المللی و روشن گشتن سرنوشت هاشم خواستار هستیم.

http://www.tribuneiran.org/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A...

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: