گفتگو رامین پیرامون با مدیر سایت ایرانگلوبال

در باره تاسیس سایت و آینده ایران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
گفتگو رامین پیرامون با مدیر سایت ایرانگلوبال
نظر : 
آقــــای رامین پیرامون ... که مردمان ایران را نادان, گوسفند و فرصت طلب خطاب میکنید و می گوئید که شاهزاده لباس خیلی شیکی پوشیده بود, آیــــــا مطمئــــــــن هستیـــــــد کــــــه حـــــــال شمـــــــا خـــــوب اســــــــت ؟
عدم انتشار شده: 
false