نماینده آمریکا بر قطع 'مرحله‌بندی شده' صادرات نفت ایران تاکید کرد