صفحه دو بی بی سی: چرا و چطور چابهار از تحریم معاف شد؟

صفحه دو بی بی سی: چرا و چطور چابهار از تحریم معاف شد؟

صفحه دو بی بی سی: چرا و چطور چابهار از تحریم معاف شد؟
https://www.youtube.com/watch?v=2pJR_UskLcQ

         

 

نظردهی با فیسبوک: