هیچ کشور اروپایی حاضر به میزبانی سازوکار تجارت با ایران نیست