'عناصر خودسر'عملیات ترور در دانمارک را تدارک دیده بود