تحریم های آمریکا شامل حال ایرانگلوبال هم شد وحساب بانکی آن مسدود گردید