ماموران گمرک ایران یک تانکر را توقیف میکنند که بجای گازوئیل

ماموران گمرک ایران یک تانکر را توقیف میکنند که بجای گازوئیل و بنزین پر از بچه های بی گناه

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: