پیشنهاد رضا پهلوی: ضبط اموال ایران و وابستگان حکومت به نفع مخالفان