اوضاع سياسي ايران ،اتحاد 4 حزب جمهوريخواه ،مديريت دوران گذار

گفتگوی ویدویی کیانوش توکلی با فرزین بستجانی و ازیز دادیار
گفتگوی ویدویی فرزين بستجاني و أزيز داديار در باره اوضاع سياسي ايران ،اتحاد چهار حزب سياسي جمهوريخواه ،شورای مديريت دوران گذار و همچنین بحث در باره نامه 400 ایرانی به رییس جمهور امریکا

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: