معرفی برنامه صدای سخن عشق

صدای سخن عشق برنامه ای از منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
برگرفته از: 
www.rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: