یاد دیروز بخیر

یکی بود یکی نبود، یه روزایی بود که یکنفر کار میکرد ولی چند نفر نون می خورند، تلویزیون ها سیاه سفید بود اما دنیای ما رنگیِ رنگی و.......

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: