صدای سخن عشق: بخش دوم

صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
برگرفته از: 
https://rangin-kaman.net/
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: