از ورود گزینشی زنان به ورزشگاه‌ها تا حذف فردوسی‌پور از ۹۰