مرگ دستکم ۱۹ نفر در اثر سیل امروز در نقاط مختلف ایران