ظریف: شش ماه پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانی دادیم