مجتبی خامنه‌ای و «علی‌بابا و چهل دزد» به روایتِ «شهرزاد»