تخریب مسجد اهل تسنن در استان آذربایجان غربی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: