اعتصاب کارکنان پالایشگاه بیدبلند بهبهان

به دلیل کم بودن حقوق، مزایا، وضعیت وخیم اقتصادی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: