بیانیه ۲۲۵ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور