از در درآمدی و من از خود به‌درشدم

قسمت دهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! “از در درآمدی و من از خود به‌درشدم”
برنامه ای از منوچهر نامور آزاد
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: