محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، بعد از غش کردن در دادگاه درگذشت