چرا ايران تجزيه نخواهد شد؟

اين روزها بازار صحبت از جدايى طلبى و تجزيه ايران بسيار گرم شده است. استبداد طلبان مرکزگرا و انحصار طلب پروژه وحشت اندازى تجزيه ايران را به شدت بزرگنمايى کرده و مردم ايران را از تجزيه ايران و سوريه اى شدن آن ميترسانند. آنها فعاليتهاى مليتهاى ايران از جمله فعاليتهاى بلوچ ﹳ کرد ﹳ ترک ﹳ ترکمنﹳ لر ﹳ بختيارى و کنگره مليتهاى ايران فدرال را دال بر جدايى طلبى و تجزيه ايران را بزرگ کرده اندﹳ و از طرفى...

مردم را از جنگ امريکا بر عليه ايران ميترسانندﹳ البته هيچ جنگى برد و باخت ندارد و هر دو طرف جنگ هميشه بازنده هستند چون به هر حال تلفاتى سنگينى به دو طرف وارد خواهد شد بنابراين جنگ ايران و امريکا به صلاح کشور ما نيستﹳ ما در يک جنگ خانمان سوز هشت ساله با عراق زير ساختهاى کشور خودرا از دست داديمﹳ پانصد هزار کشته و بيشتر از يک ميليون معلول نتيجه جنگ ايران و عراق بود. جنگ با امريکا خسارات به مراتب بيشترى را به کشورما وارد خواهد کرد. پس نه به جنگ.

چه جنگى رخ دهد و چه مبارزات سياسى و مدنى باعث تغييراتى در ايران شودﹳ ايران به دالايل زير تجزيه نخواهد شد.هر مليتى سعادت خود را ميخواهدﹳ و سعادت هر ملتى در پيشرفت علمىﹳ سياسىﹳ فلسفىﹳ اقتصادىﹳ مدنى و اجتماعى تعريف شده است.مليت هاى ايران چيزى جز سعادت مردم خودرا نميخواهندﹳ چونکه محورى ترین و اساسى ترین خواست مليتهاى ايران داشتن حقوق مساوى هست. آنها به دنبال حقوق سياسىﹳ اقتصادىﹳ مدنى و اجتماعى مساوى در چارچوب ايران هستندﹳ

1 – هر مليتى که طلب جدايى باشدﹳ اول يک هدف والايى براى ايجاد دموکراسى و پيشرفت مردم خود داشته باشدﹳ خصوصٲ در باره مليتهاى ايرانﹳ فدرالسيم همراه با دموکراسى که در خور آن باشدﹳ مد نظر هست. اول از بلوچها شروع ميکنم.

 اگر هدف بلوچها دموکراسىﹳ توسعه سياسىﹳ اقتصادىﹳ مدنى و اجتماعى باشدﹳ بلوچها ادعاى جدايى طلبى ندارندﹳ چونکه يک کشور و دولت بلوچ  دموکرات و مستقل وجود ندارد  که به آن به پيوندندﹳ و به تنهايى قادر به ايجاد يک کشور مستقل در جوار ايران نيستند و اين را خوب ميدانندﹳ بلوچستان شرقى (پاکستان) مستقل نيست و نه تنها مستقل نيست بلکه دموکرات هم نيست و دولت و کشور پاکستان نيز دموکرات نيست و داراى يکى از ارتجاعى ترين جمعيت کشورهاى مسلمان هستﹳ پس پيوستن به بلوچستان شرقى و پاکستان حتى در خواب بلوچهاى ايران نميگنجد به اضافه اينکه بلوچهاى شرقى از سال 1947 ميلادى در جنگ استقلال طلبانه با دولت پاکستان هستندﹳ بلوچستان شمالى (افغانستان) که به حال خود رها شده استﹳ و نه دولت دارد و نه حاکميت کابل بر آن استقرار داردﹳ بنابر اينﹳ امکان پيوستن  بلوچستان ايران به بلوچستان شرقى و شمالى نيست و منافع بلوچهاى ايران ايجاب ميکند که تمايلى به هيچکدام نداشته باشند. تنها اميد بلوچهاى ايرانﹳ ايرانى دموکراتيک  ﹳ فدرال و آزاد است و آنها در جهت اين مبارزه ميکنند.

 2 – کردستان ايران - کردها نيز مثل بلوچها به سه قسمت تقسيم شده اندﹳ کردستان ايرانﹳ کردستان عراق و کردستان ترکيهﹳ.کردستان عراق گرچه دموکراسى نسبى را دارد اما يک کشور مستقل نيست که کردهاى ايران به آن به پيوندندﹳ کردستان ترکيه تحت کنترل استبداد اردوغان و ترکيه هست که کردهاى ايران به هيچ وجه چشمداشتى به پيوستن به آن ندارندﹳ و تنها اميد کردهاى ايرانﹳ يک ايران دموکراتﹳ فدرال و آزاد است و مبارزات کردهاى ايران هم يک ايران دموکراتﹳ فدرال و آزاد را در اهداف خود تعريف کرده استﹳ پس جدايى طلبى کردها نيز منطقى نيست.تجزيه طلبى از اوايل مبارزات کردها در اهداف آنها نبوده استﹳ آنها صريحٲ خواستار تساوى حقوق سياسىﹳ اقتصادىﹳ مدنى و اجتماعى بوده و هستند.

 3 – اعراب ايران:  مليت عرب ايران نيز دموکراسىﹳ فدراليسم و ايران آزاد را در اهداف خود داردﹳ چونکه کشور عراق نه دموکراسى دارد و نه دولت فدرال قابلى دارد ﹳ کشور عرب ديگرى به جز عراق وجود ندارد که اعراب ايران به آن به پيوندند و به تنهايى قادر به ايجاد خوزستان مستقل نيستند. استقلال خوزستان گزينه اى براى اعراب ايران نيست. اعراب ايران فقط حقوق سياسىﹳ اقتصادى ﹳ مدنى و اجتماعى مساوى ميخواهند و رسيدن آنها به اين اهداف در گرو يک ايران دموکراتﹳ فدرال و آزاد استﹳ بنابر اين اعراب ايران هيچ اقدامى در جهت تجزيه ايران نخواهند کرد چونکه با اهداف آنها همخوانى ندارد.

 4 – لرستان و بختياى – لرهاى ايران و بختيارى هيچ گزينه و انتخابى براى تجزيه طلبى ندارندﹳ چونکه در مرکز ايران قرار دارند و ملت لر و بختيارى ديگرى به جز خودشان براى آنها کشور ديگرى وجود ندارد که به آن به پيوندندﹳ تنها اميد آنها يک ايران دموکراتﹳ فدرال و آزاد هست که فرماندار بومى منتخب استان خود را داشته باشندﹳ ماليات از مردم خود جمع آورى کرده و منطقه خودرا توسعه اقتصادىﹳ سياسى بدهند.

 5- ترک هاى ايران – گرچه کشور مستقل آدربايجان در جوار ترکهاى ايران وجود دارد ولى اين کشور ترک يک ديکتاتورى بيش نيست و با اهداف ترکهاى ايران که خواستار دولتى دموکرات و فدرال هستند همخوانى ندارد. پيوستن ترکهاى ايران به آذربايجانﹳ آنها را به اهداف آنها نميرساند. ترکهاى ايران از دير باز در مبارزات دموکراتيک براى ايجاد يک ايران دموکرات و فدرال سهيم بوده اند و اهداف اکثريت ترکهاى ايران جدايى طلبى نيستﹳ پس جدا شدن آذربايجان ايران در هيچ مقاله اى نميگنجد.

 6 – ترکمن صحرا – ترکمن هاى ايران کشور مستقل ترکمنستان را در جوار خود مثل ترکهاى ايران دارندﹳ اما کشور ترکمنستان يک کشور ديکتاتورى ديگرهست که با اهداف ترکمنهاى ايران قرابتى ندارد. همه مليتهاى ايران به دنبال يک ايران دموکراتﹳ فدرال هستند که حقوق مساوى سياسىﹳ اقتصادىﹳ مدنى و اجتماعى آنها را تٲمين کندﹳ بنابر اين استقلال طلبى و جدايى از ايران در اهداف ترکمنهاى ايران جايى ندارد.به دلايل بالا تجزيه ايران و سوريه اى شدن ايران بسيار دور از احتمالات هست. همين مليتهاى ايران در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق فرصت جدايى از ايران را داشتند وامکانات سياسى-نظامى براى آنها به خوبى مهيا ميشد ولى مليتهاى ايران به جاى مبارزات استقلال طلبى و جدايى از ايران ﹳ به جبهه جنگ با عراق رفتندﹳ هزاران کشته و معلول دادند که ايران يکپارچه را حفظ کنند و حفظ کردندﹳ و تن به تجزيه طلبى ندادندﹳ و اينبار نيز تن به تجزيه طلبى نخواهند داد چونکه ايران مال همه ايرانيان هست و مليتهاى ايران خودرا ايرانى تر از بقيه ايرانى ها ميدانند. تبليغات دروغين استبداد طلبان مرکزگرا و انحصار طلب در باره تجزيه ايرانﹳ يک شگردى بيش نيست که حاکميت خودرا به طور انحصارى حفظ کنند و مانع رشد سياسىﹳ اقتصادىﹳ مدنى و اجتماعى ايران شوند چونکه منافع و ثروت و حاکميت اين اقليت استبداد طلبﹳ مرکزگرا و انحصار طلب در گرو استبداد و مرکزگرايى هست. استبداد و مرکز گرايى اين جماعت به آنها بيشرين ثروتﹳ بالاترين حقوق سياسىﹳ اجتماعى را داده استﹳ ثروت مردم ايران را در انحصار خود دارندﹳ بيشتر استبداد طلبان در خارج از ايران سرمايه گذارى هاى ميليونى کرده اندﹳ املاک در اروپاﹳ امريکا و کانادا ﹳ استراليا و نيوزيلند خريده اندﹳ فرزاندان آنها در بهترين دانشگاه هاى اروپاﹳ امريکاﹳ کاناداﹳ استراليا و نيوزيلند تحصيل ميکنندﹳ ولى طبقه متوسط و فقير ايران در فقر دست و پا ميزندﹳ اقليت استبداد طلبﹳ مرکزگرا و انحصار طلب طبقه متوسط ايران را به بدترين شکل تقليل داده اندﹳ هر سال طبقه متوسط ايران کوچکتر ميشودﹳ آنها طبقه متوسط ايران را کوچک نگه ميدارند تا رقيبى سياسىى-اقصادى براى آنها نشودﹳ چونکه طبقه متوسط بيشترين شغل و فرصتهاى اقتصادىﹳ سياسىﹳ مدنى و اجتماعى را در همه کشورها نمايندگى ميکند.

 

پيام اميد

 ژوئن 2019.

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
چرا ايران تجزيه نخواهد شد؟
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده این نوشته سعی کرده آرزوهای خود را با زبانی عوامانه و ایشالله گربه بود، در قالب پیش بینی سیاسی در رابطه با آینده ایران بیان کند، غافل از آینکه مسائل سیاسی نسبی است، یعنی وقتی یک عرب خوزستانی که بر روی دریای نفت آب آشامیدنی ندارد، زندگی خود را با یک اماراتی مقایسه می کند، و یا یک کرد کولبر ثلاث باباجانی زندگی خود را با یک کرد اربیل مقایسه می کند، و یا یک ترک در آستارای آزربایجان جنوبی، زندگی خود را با فک و فامیل هایش در آستارای آزربایجان شمالی مقایسه می کند. و یا دیگر ملتهای غیر فارس، طبیعتا به این نتیجه می رسند که زندگی در چهار چوب ایران به ضررشان تمام شده، ممنوعیت زبان مادری از یک سو و فقر، نبود امنیت و دمکراسی، فشار محدودیت های مذهبی وووو کدام دلخوشی ها می تواند آنها را در در زیر هژمونی زبان رسمی فارسی و حاکمیت فارس سالار نگهدارد؟

عنوان مقاله: 
دیوار کشی های کمونیستی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار...
آقای تبریزی...
هیچ وقت فراموش نکنید که « دیوار کشی » را برای اولین بار در اوروپا (( کمونیست ها )) در برلین شروع کردند. ما دیوار کشی هیتلری نداریم. دیوار کشی استالینی داریم...

عنوان مقاله: 
مقالات تحلیلی و علمی - ترک هاى ايران
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار...
واقعآ انسان باور نمی کند که ( مقالات علمی و تحلیلی ) جامعه شناس های ((ساده لوح و انقلابی )) سرنوشت و تاریخ تورک و یک ملت مصمم بالای 30 میلیونی را در 4 سطر تمام بکند. آن هم بخاطر اینکه چون یک دیکتاتوری در آزربایجان شمالی هست, پس آزربایجان جنوبی نمی خواهد سرنوشت خود را به دست خود بگیرد. واقعآ بنازم به این علم و به این تحلیلهای سیاسی ....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، فدرالیسمی که برابر با دیوارکشی های هیتلری میان ترک و فارس و کرد و عرب و رسیدن به یک رژیم بومشاهی (ملوک الطوایفی) باشد را باید انداخت به زباله دانی و آسوده شد!

نویسنده این نوشتار می گوید که ایران تجزیه نخواهد شد، چرا تجزیه نخواهد شد؟ برای این که دیوارکشی های ناسیونالیستی و نژادپرستانه میان مردم ایران و گذاشتن نام فدرالیسم بر روی این دیوارکشی ها بهتر از تجزیه است!!!

چنین فدرالیسمی که فرجام آن رسیدن به دریای خونی مانند یوگوسلاوی است مانند فدرالیسم گروهی ناسیونالیست نژادپرست و پان هیتلر است که نام خنده دار کنگره ملیت های ایران فدرال را بر روی خودش گذاشته است!

با چنین فدرالیسمی نه تنها ایران تجزیه خواهد شد بلکه کره زمین نیز پودر خواهد شد و در فضا پخش خواهد شد!