این بازی نیست!

قسمت چهاردهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: این بازی نیست!
برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: