اشک پدر نوزاد چالوسی که بخاطر کمبود پرسنل بیمارستان طالقانی فلج شد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: