پیوستن 14 زن شیردل ایرانی به جنبش ملی "نه به جمهوری اسلامی" خجسته باد

براستی در14 مرداد که مصادف است با 113با سالگی انقلاب مشروطه ایران و دردورانی که تمام دستاورهای آن انقلاب توسط ضد انقلاب جمهوری اسلامی شخم زده شده و ازهرگوشه وطن ویران شده ، ناله ای ازدرد ورنج واعتراض مردم ستمدیده ایران برمیخیزد، هیچ خبری مسرت بخش تراز بانگ رسای پیوستن 14 زن شیردل ایرانی به جنبش ملی "نه به جمهوری اسلامی" نمیتوانست درجسم وجان خسته تشنگان آزادی وسربلندی ایرانیان، نوری ازامید به آینده ای روشن بتاباند

پیوستن 14 زن شیردل ایرانی به جنبش ملی "نه به جمهوری اسلامی" خجسته باد

بهروز ستوده

براستی در14 مرداد که مصادف است با 113با سالگی انقلاب مشروطه ایران  و دردورانی که تمام دستاورهای آن انقلاب توسط ضد انقلاب جمهوری اسلامی شخم زده شده و ازهرگوشه وطن ویران شده ، ناله ای ازدرد ورنج واعتراض مردم ستمدیده ایران برمیخیزد، هیچ خبری مسرت بخش تراز بانگ رسای پیوستن  14 زن شیردل ایرانی به جنبش ملی "نه به جمهوری اسلامی" نمیتوانست درجسم وجان خسته تشنگان آزادی وسربلندی ایرانیان، نوری ازامید به آینده ای روشن بتاباند، آینده ای بدون سلطه حکومت فاسد وتبهکار جمهوری اسلامی، وآینده ای که زنان ومردان شریف وآزاده ایرانی، مدیرت کشورخود را بدست گیرند وآرمانهای والای پدران ومادران خود را برای سازندگی ایرانی آزاد وآباد با مردمی شاد و مرفه وسالم تحقق بخشند.

دربیانیه کوتاه و چند خطی 14زن شیردل و کنشکرسیاسی ومدنی ایرانی یک دنیا معنا و میلیون ها صدای درگلومانده نهفته است. این بیانیه چند خطی درعین اختصار، کامل وکوبنده وروشن است. این بیانیه کوتاه ابتدا درد را میگوید وسپس درمان وچاره درد را نشان میدهد.

درد را به روشنی چنین نشان میدهد :

"هموطنان شریف،

چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجربه حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور، با همه ظرفیت ها و توانائی شان ازحیث حقوقشهروندی برابروکرامت انسانی شده است. پس از انقلاب وبرقراری رژیم جمهوری اسلامی، بسیاری ازحقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد وجنسیت وهویت زنانه ما تحت قیمومت ولایت مطلقه وجنسیت مردانه وفرهنگ مرد سالارانه درآمد، و هرکس علیه این تبعیض جنسیتیلب به اعتراض گشود به ئتوهین وتحقیر،ضرب وشتم وحبس وحتی درمواردی به شکنجه واعدام گرفتارگردید! دردنیائی که زنان بسیاری از کشورها درعرصه های سیاسی، اقتصادی،علمی،فرهنگی، هنری وورزشی پا به پای مردان به پیش میروند، در جمهوری اسلامی  زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش میکنند."

بیانیه کوتاه وکوبنده 14 زن آزاده و دریا دل ایرانی که درحقیقت فریاد فروخفته در گلوی میلیونها زن ایرانی است، پس ازتشخیص درد و انگشت نهادن برعلت العلل تبعیض های مندرج در قوانین ضدبشری جمهوری اسلامی وسنت های عقب مانده جامعه مرد سالار، راه نجات و چاره درد را به همگان و تمامی مردم ستمدیده ایران، بویژه زنان محروم و مواجه با تبعیض های چند لایه، اعم ازپیر وجوان، با حجاب وبی حجاب، تحصیل کرده وازتحصیل محروم شده ، شاغل وبیکاروغیره نشان میدهد و بدرستی چنین بیان میکند:

"هموطنان همدرد،

 ما ۱۴ تن اززنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این "آپارتاید جنسی" که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود. با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته‌اند، ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد..
ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن "نه به جمهوری اسلامی" تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌است که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود."

راست این است که اگرتا دیروزکسانی درداخال وخارج ازکشور دانسته ویا نادانسته با شک وتردید به بیانیه های 14 مرد دلیر و کنشکرسیاسی ومدنی نگاه میکردند اینک با به میدان آمدن 14 زن شیردل و مصمم، 14 مادر، خواهر، دختر و شهروند آزاده وستمدیده  ایرانی که در برابرجمهوری جهل وجنایت سرو قامت ایستاده اند و حقوق پایمال شده نیمی ازجامعه ایران و در نهایت کل مردم ایران را طلب میکنند، دیگرجای هیچ شک وشبهه ای باقی نخواهد گذاشت که این جنبش، حرکت واقدامی زود گذرنیست که ریشه درعمق و خواسته های سرکوب شده ی زنان و تمامی شهروندان ایران دارد. شهروندانی که 40 سال است درخواست ابتدائی ترین حقوق اولیه شان با گلوله و زندان وشکنجه واعدام پاسخ داده شده است.

به میدان آمدن 14 شیرزن ایرانی با شعار"نه به جمهوری اسلامی" و آری به یک حکومت سکولار مبتنی بر رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشرو پای بند به قوانین بین المللی، در حقیقت پاسخی است به آری ناآگانه ای که مردم ایران 40 سال پیش ازاین دربهار58 ، به بسته ی دربسته ی جمهوری اسلامی دادند بدون اینکه بدانند چه هیولای ویرانگر وآدمی خواری درکمین شان نشسته است، وبدون اینکه بدانند آن "آری" به جمهوری اسلامی، رأی محسوب نمیشود بلکه "بیعت" مادام العمراست با حکومت جنایتکاران ودزدان وغارتگران.  

آری بیانیه کوتاه وکوبنده 14 زن آزاده ومطالبه گرحقوق پایمال شده زنان ایران، 14 پرچمدار آزادی و حقوق بشرو درخواست کننده جدائی دین از دولت وبرقراری حکومتی سکولاردرایران، پس ازنشان دادن درد و راه درمان درد، من وشما وهمه ایرانیان درداخل وخارج از کشور را مخاطب قرار داده و چنین بیان میدارند :

 "ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن "نه به جمهوری اسلامی" تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود."

وحال در پایان این نوشتار کوتاه، سئوال نگارنده این سطورنیزازهمه کسانی که طعم ظلم ها ونابرابری ها و بی عدالتی های 40 جمهوری اسلامی را چشیده اند، وازهمه کسانی که این روزهای بحرانی،  ویرانی و درفساد وتباهی غرق شدن ایران و ایرانیان وفروریختن تمام ارزش های انسانی و اخلاقی در جامعه ایران را به چشم خود می بینند و دَم نمی زنند، این است که آیا هنوز وقت آن نرسیده است اکثریت خاموش برترس وناامیدی غلبه کنند و با گفتن "نه به جمهوری اسلامی" در راهی گام نهند که بی تردید مقدمه ای است بر یک خیزش سراسری و یک خواست ملی. پاسخ آری به سئوال فوق واراده یاری رساندن به 14 نفرهای زن ومرد آزاده ای که درحال افزایش اند میتواند ما را رود بزرگی که بزودی جاری خواهدشد مرتبط سازد.    

"نه به جمهوری اسلامی"  و آری به حکومتی سکولار و برآمده از آرای مردم ایران، درحقیقت ادامه همان جنبش خودجوش دیماه 96 است که با شعارمرکزی"اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا" درعرض چند روزبیش از100 شهربزرک وکوچک ایران را درنوردید. واینک آن خیزش سرکوب شده، درقامت برومند 14 نفرهای زنان ومردان آزاده وبی باک ایرانی ظهورکرده ومیرود که جنبشی ملی وسراسری تبدیل شود. ازهر طریق وبه هرشکلی که میدانیم و میتوانیم به این جنبش ملی ومدنی و خشونت پرهیزکمک کنیم.

15 مرداد1398

5 آگست 2019     

     

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنان شجاعانه و صریح خانم زهرا جمالی یکی از امضاء کنندگان بیانیه چهارده نفره بانوان

https://www.youtube.com/watch?v=PvgPvQ_Yz7w
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم زهرا جمالی نیز بازداشت شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21650
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برابر نوشته های تارنماهای گوناگون خانم گیتی پورفاضل نیز به دست مزدوران رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه بازداشت شد!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا کنون شش تن از این خانم ها بازداشت شده اند! نام خانم های بازداشت شده:

شهلا انتصاری

شهلا جهان بین

فاطمه سپهری

حوریه فرج زاده

نرگس منصوری

فرنگیس مظلوم
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شایسته بود که نام این چهارده خانم در این نوشتار نوشته می شد که بدبختانه نوشته نشده است، فهرست نام این خانم ها در برخی از تارنماها چنین نوشته شده است است:

شهلا انتصاری

نصرت بهشتی

فرشته تصویبی

پروا پاچیده

گیتی پورفاضل

عزت جوادی حصار

زهرا جمالی

شهلا جهان بین

فاطمه سپهری

مریم سلیمانی

سوسن طاهرخانی

فرنگیسِ مظلوم

نرگس منصوری

کیمیا نوروزی صابر
.