رئیسی؛‌ «سیاست مشت آهنین» و تلاش برای نزدیکی به کرسی رهبری