جو بایدن: افغانستان 'کشوری سه پاره و درست‌ناشدنی' است