از برکت حکومت اسلامی سن تن فروشی به 13 و اعتياد به زير20 سال رسيد!

به استناد آمار حکومتی سال 86، "دو ميليون معتاد قطعي داريم و از آنجايي كه 60 درصد اين افراد متاهل هستند و سرانه پنج تا شش فرزند دارند، بدين ترتيب 12 ميليون نفر از خانواده‌ها و افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي قرار دارند." به نظر می رسد که نظریه دین افیون توده هاست، بایستی با حکومت دینی معتادکننده و تباهی گر جامعه ست، تکمیل گردد. کاهش سن فحشا به 13 سال، كاهش سن اعتياد از 23 سال به زير20 ، معلول نظام بیمار جمهوری اسلامی ست که جامعه را به چنین شرایط فاجعه باری هدایت کرده است.

ايلنا آمار مراكز فحشا در سطح شهر تهران در سال 86 را،  8 هزار باند اعلام كرد. معيني كارشناس آسيب هاي اجتماعي، در همايش بررسي آسيب هاي اجتماعي، گفت:" طبق آمار در مدت 7 سال متوسط سن فحشا از 28 سال به زير 20 سال رسيده ودر حال حاضر كف اين سن تا 13 سالگي پايين آمده يعني در ميان نوجوانان به طور روزافزوني گسترش يافته است.".

اين كارشناس مسائل اجتماعي تصريح كرد:" بين 300 تا 600 هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل رديابي هستند و بسياري از دانش آموزان دبيرستاني اين معضل اجتماعي را به طور رسمی مي پذيرند.

جمهوری اسلامی موفق شده است تا زیر شعار اسلامیزاسیون جامعه، فساد، فحشاء و خرافات را در جامعه بشکل بیسابقه ای همه گیر کند.

*****

سن اعتياد به زير20 سال رسيد
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 92 درصد مردم آسيب‌هاي اجتماعي مواد مخدر را به عنوان مهمترين اولويت تهديدات اجتماعي نامگذاري كرده‌اند.
به گزارش ايسنا، صرامي در بيست و هفتمين همايش انجمن مددكاران اجتماعي با اشاره به كاهش سن اعتياد از 23 سال به زير20 سال طبق برخي گزارش‌ها، عنوان كرد: تا پيش از اين تصور مي‌شد كه اغلب افراد مجرد معتاد مي‌شوند، اما هم اكنون 60 درصد معتادان را افراد متاهل تشكيل مي‌دهند.

وي افزود: طبق آمارهاي سال 86، دو ميليون معتاد قطعي داريم و از آنجايي كه 60 درصد اين افراد متاهل هستند و سرانه پنج تا شش فرزند دارند، بدين ترتيب 12 ميليون نفر از خانواده‌ها و افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي قرار دارند و اين امر لزوم توجه به امر پيشگيري را بيش از پيش افزايش مي‌دهد، چرا كه اين افراد به دليل گرفتاري‌هاي اقتصادي و فقر تحصيلي، توان استفاده از بروشورها و كتاب‌هايي كه حاوي پيام‌هاي تبليغاتي است را ندارند و اين امر ضرورت تغيير رويكرد در حوزه پيشگيري اجتماعي را افزايش مي‌دهد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر: 
اميدوارو به جاي اروميه آخونديه بخشكه...