حسین محمدی؛ "سردسته گروهی خشن در بیت خامنه‌ای" را بهتر بشناسیم