اسرائیل و عربستان به مواضع نیروهای ایران در مرز سوریه حمله کردند